Forsiden
Ordensregler
Vedtægter
Kontakt
Nyheder
Tider
Opslag
 
Vedtægter
§1 Navn Foreningens navn er Guang Hua Wushu (tidligere Wushu Center Danmark, tidligere Kung Fu & Tai Chi Club). §2 Formål Guang Hua Wushu har som formål at udbrede kendskab til og fremme dyrkning af Wushu-kultur i Danmark. Stk. 2: Wushu er dybt forankret i kinesisk kultur; og centret har som mentor den herboende kinesiske Wushu-mester Wei Ming Huang. Derfor sigter centret også imod at integrere elementerne fra den kinesiske Wushu-kultur i foreningens virke ved at organisere foreningsaktiviteter, som dækker den brede vifte af discipliner, som Wushu består af og ved at fremme den kulturelle udveksling mellem udøvere på tværs af nationale grænser. Stk. 3: Disse aktiviteter henvender sig både til befolkningsgrupper på tværs af alders-, nationale og kulturelle grænser, og til specifikke gruppe som børn, unge og indvandrere. §3 Hjemsted Guang Hua Wushu hjemsted er Københavns Amt. §4 Associeringsaftale Guang Hua Wushu kan indgå associeringsaftaler med andre foreninger. Stk. 2: Hvor disses vedtægter er i uoverensstemmelse med Guang Hua Wushus vedtægter, er det til enhver tid Guang Hua Wushus vedtægter der er gældende. §5 Medlemsforhold Alle, der tilslutter sig Guang Hua Wushus formål, kan optages i foreningen. Stk. 2: Medlemskab af Guang Hua Wushu er som enkeltperson. Stk. 3: Afgørelse om optagelse eller eksklusion af Guang Hua Wushu træffes af bestyrelsen. §6 Generalforsamling Generalforsamlingen er Guang Hua Wushus højeste myndighed.Ordinær generalforsamling holdes hvert år i første halvdel af januar måned.Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel ved udsendelse af meddelelse til foreningens medlemmer eller ved opslag i klubben og ved bekendtgørelse på Guang Hua Wushus hjemmeside. Stk. 2: Stemmeberettigede på generalforsamlingen er:Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har været betalende medlem de sidste 6 måneder og aktivt deltager i foreningens virke.ÆresmedlemmerI tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om kravene er opfyldt. Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:Dirigentvalg. Aflæggelse af beretning. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Indkomne forslag. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent for det kommende år til godkendelse. Valg: Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år). Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (ulige år). Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant.Eventuelt. Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Guang Hua Wushu i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.Alle medlemmer kan stille forslag.Forslag skal fremsendes skriftligt til formanden. Stk. 5: Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne forslag skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 6: Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning.Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres ved almindeligt flertal.Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre der kræves skriftlig afstemning.Kun fremmødte har stemmeret. Stk. 7: Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. §7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2: Ønske om ekstraordinær generalforsamling fremsendes til Guang Hua Wushu. Bestyrelsen har pligt til at udsende indkaldelse senest 14 dage efter, at ønsket er fremsat.Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling.Afholdelsen skal ske inden
uger efter indkaldelsen. §8 Bestyrelsen Guang Hua Wushus daglige ledelse og højeste myndighed mellem to generalforsamlinger er bestyrelsen.Bestyrelsen består af minimum fem medlemmer: 1 formand 1 næstformand 1 kasserer2 bestyrelsesmedlemmerStk. 2: Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Stk. 4: Bestyrelsen skal være aktive medlemmer i klubben. Stk. 5: Indtræder en suppleant i bestyrelsen, skal der foretages valg om posten ved førstkommende generalforsamling. §9 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender forretningsordenen for diverse udvalg. Stk. 2: Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamling, øvrige møder og vigtige begivenheder inden for Guang Hua Wushu. Stk. 3: Bestyrelsen repræsenterer Guang Hua Wushu udadtil og fører forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.m. samt indgår aftaler, herunder økonomiske. Stk. 4: Bestyrelsen kan oprette faste udvalg og ad hoc-udvalg og udarbejde kommissorium for disse. Stk. 5: Bestyrelsen kan inddrage konsulenter, rådgivere, m.v. til møderne hvis den finder det nødvendigt. §
Tegningsret Guang Hua Wushu tegnes af formanden i forening med ét medlem af bestyrelsen.I tilfælde af formandens fravær tegnes Guang Hua Wushu af næstformanden i forening med ét medlem af bestyrelsen. Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. §11 Regnskab Guang Hua Wushus regnskab følger kalenderåret.Regnskabet revideres af en revisor samt en kritisk revisorer. §12 Fonde Guang Hua Wushu kan oprette fonde.Der udarbejdes særskilte vedtægter for disse. §13 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Stk. 2: Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer. §14 Opløsning Beslutning om opløsning af Guang Hua Wushu træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum. Stk. 2: På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.Ved den anden generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning. Stk. 3: I tilfælde af Guang Hua Wushus opløsning skal der på den sidste generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af Guang Hua Wushus eventuelle formue i henhold til foreningens formålsparagraf.Vedtaget den 11. august 2002.